Strehimi Social në Shqipëri: Vlerësim i Nevojave

Programi i Kombeve të Bashkuara për mbështetjen e përfshirjes sociale në Shqipëri.
Ky raport është përgatitur nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në
Shqipëri, në kuadër të "Programit të Kombeve të Bashkuara për mbështetjen e përfshirjes
sociale në Shqipëri", të financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.
Opinionet dhe pikëpamjet e shprehura në këtë raport jo domosdoshmërisht paraqesin
pikëpamjet e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) ose të Organizatës
së Kombeve të Bashkuara (OKB).
 

Dokumentet e bashkangjitur