Buletini Mujor

“Buletini Mujor” është një botim, në të cilin mund të gjeni informacion mbi zhvillimet mujore në Ministrinë e Zhvillimit Urban. Ai do të publikohet çdo muaj, në formë elektronike, në këtë adresë: www.zhvillimiurban.gov.al